Main Street, Nassau, Bahamas
Main Street, Nassau, Bahamas
© 1998 Hugo J.K. de Vries