St. Anna Bay and Punda
St. Anna Bay and Punda
© 2001 Hugo J.K. de Vries