De Eerste Generatie

Zoals in alle genealogieën hult het begin van de familie zich in duisternis[1].

Op 13.4.1757 schrijft ds. Heshusius het huwelijk in van Reinder Kaal en Geertruida Vermeulen, heel bovenaan op een van de eerste bladzijden van het trouwboek van de gereformeerde kerk te Renkum, welk boek in 1751 aanvangt. Het lijkt wel of de inschrijving achteraf is verricht.

De doopgegevens van de kinderen van Reinder en Geertruida vermelden, dat de vader van de "roomsche godsdienst" is, om welke reden leden van de familie van Geertruida de dopelingen ter kerke brengen. Alle kinderen werden hervormd in Renkum gedoopt.

Waar Reinder Kaal vandaan kwam is (nog) niet opgehelderd. In de (schaarse) katholieke doopboeken van Arnhem, Wageningen en Indoornik komt hij niet voor. Indoornik, bij Zetten in de Betuwe gelegen, was de zetel van de pastoor, die behalve een deel van de Betuwe, tevens de zorg had van de parochianen uit de Veluwezoom.

De naam Karel wordt in de Veluwezoom in het midden van de 18e eeuw vrijwel niet gevonden. In Oosterbeek woonde in 1749 een familie Karel, die in 1751 een kind in de hervormde kerk liet dopen[2].

Waarschijnlijk is Reinder Kaal van buiten gekomen om in Renkum mogelijk in de papiermakerij werk te vinden.

De naam Vermeulen treft men in Renkum, Wageningen, Bennekom en Doorwerth in het begin van de 18e eeuw niet aan. Vermoedelijk is ook deze familie van elders naar Renkum verhuisd.

In het doopboek van Renkum komen verder voor de familie Cornelis Geerli(n)gs, gehuwd met Dirkje Koene en de familie Rochus Geerligs, met Jent Jansen getrouwd. Ook vermeldt het begraafboek uit Renkum, dat aldaar op 20.1.1744 een wed. Jacob Geerlings is overleden (impost f. 1.16.-). Of deze persoon familie van de voorgaande was, blijft onbekend. De eerste dopelingen van deze familie treft men in 1723 en 1729 in het doopboek aan. Bij de doopinschrijvingen van de familie Rochus Geerlighs zijn de patronymen achteraf doorgehaald en vervangen door de naam Vermeulen of Van der Meulen. Erg kerkelijk is de familie Vermeulen blijkbaar niet geweest, omdat geen enkele inschrijving in het lidmatenboek van leden van deze familie is gevonden. Evenmin zijn zij bemiddeld geweest, getuige het feit dat bij overlijden de impost meestal door de diaconie is betaald.

Opmerkelijk is dat de familie Rochus Geerligh Vermeulen een tijd buiten Renkum heeft doorgebracht, want tussen 1730 en 1739 komen geen doopinschrijvingen voor, terwijl de doopgegevens uit 1739 een verwijzing naar 1730 bevatten. Bij het huwelijk in 1759 van een van de kinderen, Jacomina geheten, staat opgetekend, dat deze jonge dochter uit Breda afkomstig was. Inderdaad is in Breda gevonden, dat Geertruid en Jacomina in de Grote Kerk aldaar hervormd gedoopt zijn. Bij de laatste doop wordt Jent Janssen, Fosman genaamd. Als doopgetuigen bij de doop van Jacomina treden op Dirk Janse en Regina Dirks, mogelijk verwanten van Jent Janssen. Verder gegevens omtrent deze getuigen zijn in Breda niet gevonden. In Breda zijn evenmin aanwijzingen gevonden, waaruit blijkt dat de familie Vermeulen, daar Van de Meulen of Van de Muellen geschreven, uit deze stad afkomstig is. De familie Vermeulen zou mogelijk toch uit West-Brabant kunnen komen. De naam Koene duidt op een Zeeuwse afkomst, terwijl de naam Vermeulen zuidelijk aandoet en vrij veel in de Brabantse streek wordt aangetroffen. Deze veronderstelling blijft natuurlijk speculatief[3].

Reinder Kaal

Reinder Kaal, geb. ca. 1723, ov. Renkum 4.4.1807 (begr. 8 dito op biljet van Hr. W.C. van den Hoff, hierop betaald 8 stuivers en verder voldaan), tr. Geertruid Vermeulen, ged. Breda Grote Kerk 12.4.1733, ov. Renkum 28.11.1798, begr. 3.12.1798 (impost f. 1.10.- voldaan), dr. van Rochus Geerlighs Vermeulen (Van de Meulen of Van de Muellen) en Jent (Jannetje) Janssen (Fosman). De kinderen van deze familie zijn alle in de hervormde kerk van Renkum gedoopt:

 1. Jan, ged. 3.7.1757, ov. jong.
 2. Roelof Roelussen, ged. 17.12.1758, ov. 27.3.1762 (impost f. 1.-.-).
 3. Hendrick, ged. 23.3.1760, ov. Renkum 26.8.1838.
 4. Jan, ged. 8.11.1761, ov. Renkum 5.12.1764 (impost f. 1.-.-).
 5. Roelof Rucus, ged. 14.8.1763, ov. Renkum 15.1.1785 (impost f. 1.2.-).
 6. Jan, ged. 28.7.1765, ov. Renkum 26.8.1765 (impost f. 1.-.-).
 7. Jan, ged. 14.9.1766, ov. Renkum 19.6.1769 (impost f. 1.-.-).
 8. Geerlingh, ged. 18.6.1769.
 9. Jan, geb./ged. 10./15.3.1772, ov. Doorwerth 22.9.1848.
 10. Jenneken, geb./ged. 30.9./2.10.1774, ov. Renkum 21.5. 1775 (impost f. 1.2.-).
 11. Jenneken, geb./ged. 15.1./21.1.1776, ov. Oosterbeek 13.1. 1857, tr. Jochem Adams.

Enige gegevens betreffende de familie Rochus Geerlighs (Geerlings) volgen hier. Rochus Geerlighs, gehuwd met Jent Janssen (Fosman) krijgen de onderstaande kinderen, die in Renkum of Breda hervormd zijn gedoopt:

 1. Geerlig, ged. Renkum 29.12.1723.
 2. Anna, ged. Renkum 13.1.1726.
 3. Hendrina, ged. Renkum 23.11.1727.
 4. Geerligh, ged. Renkum 17.8.1730, ov./begr. ald. 19./24.12.1793 (impost f. 1.2.- betaald door diaconie), tr. Renkum 4.6.1751 Annetje Jansen, ov. Renkum 27.11. 1782.
 5. Evertje, ged. plaats, datum onbekend, ov. Renkum 28.9.1794, tr. Renkum 4.6.1751 (tegelijk met haar broer) Elbert van Bleek, ged. Renkum 3.6.1725, ov. ald. 27.5. 1783, die eerder gehuwd was met Helena Arentje uit Ravenstein, gehuwd Renkum 4.2.1749.
 6. Geertruid (zie hierboven).
 7. Jacomijna Regina, ged. Breda Grote Kerk 27.2.1736, ov. Heelsum 24.4.1802, tr. (1) Gerrit Harmsen, ged. Doorwerth, begr. ald. 26.11.1771. Tr. (2) Oosterbeek-Heelsum, 24.11./ 15.12.1782 Peter Albert (of Aalbers), ged. Renkum (doopdatum niet gevonden).
 8. Johanna, ged. 3.5.1739.

In het begraafboek van Renkum is te vinden, dat op 11.5.1749 een kind van een wed. Rochus in de Fluytersmaat (impost f. -.18.-) is overleden. Dit kind kan best Johanna (geb. 1739) zijn geweest en in dat geval zou Rochus vr 1749 en Jent Jansen na die datum zijn gestorven.

Noten
[1]  Voor andere takken van de Kaal familie zie ook Familie Kaal Genealogie.
[2]  Dit is waarschijnlijk de Kaal familie uit Zevenaar (zie voorgaande noot).
[3]  De naam Vermeulen komt in Oosterhout bij Breda zeer veel voor en ook de voornamen Rochus en Roelof, in het bijzonder onder katholieken. Het zou dus kunnen zijn dat twee broers naar Renkum zijn gegaan om in de papiermakerij te werken. Of wel in Brabant, of wel in Renkum met protestantse meisjes getrouwd, bleven beide families waarschijnlijk randkerkelijk, zodat men geen lidmaten vindt. De kinderen werden protestants gedoopt te Renkum.