Inleiding

Voor zover wij -tot nu toe- hebben kunnen nagaan, was de bakermat van de familie De Vries gelegen in het Noord-hollandse plaatsje Schermerhorn, dat eertijds als het ware verloren lag in een verborgen hoekje tussen de watermassa's van de Schermer of het Schermeer in. Naast de plaatsjes Graft en Scermer was Schermerhorn van ouds een der drie dorpen op het Schermereiland.

De gegevens omtrent Schermerhorn gaan tot ongeveer 1300 terug, toen het dorp zich nog in een onaanzienlijke en armoedige staat bevond. In latere tijden bloeide Schermerhorn door de haringvangst op en de inwoners gingen zelfs mee op de verre visvangst tot Groenland en de St. Davisbaai toe. De Schermerhorners kerkten vanaf 1504 in een kleine "capel". Door de toegenomen welvaart was men in 1634 in staat een nieuwe, veel grotere kerk te bouwen.

In het midden van de 17e eeuw begint men onder leiding van de bekende Leeghwater met de droogmaking van de diverse plassen in Noord-Holland, met name de Beemster, de Wormer en de Schermer. De financiering van deze grote werken vindt vanuit Amsterdam plaats, waar kooplieden in ruil voor hun financieel aandeel in het project een polderkavel in eigendom zullen ontvangen. Het heeft echter nog jaren geduurd alvorens de drooggemaakte gronden gewin opbrachten, omdat in de eerste jaren het nieuwe land slechts biezen en riet opleverde.

De positie van Schermerhorn als thuishaven voor reders en vissers verandert ingrijpend door de drooglegging en deze ontwikkeling is niet van voordeel gebleken. Daarenboven treft Schermerhorn een grote ramp vanwege "swaren brandt voorgevallen den 3den november 1699", waardoor de kerk en 63 huizen, meest van de rijkere inwoners, verwoest worden door het vuur. Na de brand wijken vele reders en vissers uit naar elders, omdat de visserij zich na de droogmakingen heeft verplaatst. Mogelijk hebben enkele families zich in die tijd in Spaarndam gevestigd, want een aantal namen uit Schermerhorn komen ook in Spaarndam voor. Jammer genoeg is het hele kerkelijk archief bij de brand verloren gegaan, zodat gegevens omtrent doop, huwelijk en overlijden uit Schermerhorn voor 1699 ontbreken. Wel bestaan er nog oudere transportakten en andere bescheiden die elders waren opgeslagen.

De predikant begint dadelijk na de brand met een nieuw lidmatenregister als ook met een doop- en huwelijksboek. Uit het laatste nemen we enkele gegevens over:

Zowel de naam Buijsman als Koeck komen veelvuldig in Spaarndam voor. Waarschijnlijk is Adriaan Engelsz. identiek met Adriaen, ged. Buijksloot 9.4.1673, zn. van Engel Pietersz. Buijsman en Merij Jacobs[1].

Noten
[1]  G.A. Amsterdam